About

Wikang Hiram is a blog about literature, philosophy, and culture. We, the manghihiram ng wika, we borrowers of language, owe our debts to those whose language we use, a language always other to us as individuals.

Kung ang kadakilaan ng wika ng alin mang bansa ay kinikilala at inuuri, hindi lamang sa kayamanang taglay kundi sa kapakanang sa kanya’y natatamo ng buong katauhan, ay dapat nating kilalaning hindi pa natin pinasisimulan ang mga hakbang na dapat isagawa upang ang wika nating pambansa ay mapapantay sa ibang mga wikang tinitingala ngayon sa sansinukob

Tayong mga pilipino ay may katungkulan ding mag-alay ng ating kaya sa dakilang gawaing iyan, na ang sasangkapin ay hindi wikang hiram kundi ang sarili, na sinuso natin sa kasanggulan, inawit sa ating kabataan, ginamit sa paghanap ng katubusan at sa ating kagulanga’y dapat na ihanap ng kapurihang ikatatampok ng ating sariling bayan

“If the greatness of a language of a given country can be recognized and classified—not just in the richness it possesses but in the benefit gained by the entirety of humanity—we must acknowledge that we haven’t yet begun the steps that must be undertaken in order that our national language will be equal to the other languages admired in the universe

“We Filipinos have the obligation to dedicate our abilities to the task of that great project, in which the appropriate tool is not a borrowed language but our own, on which we suckled as babes, which we sang in our youth, which we used in the search for redemption and which, in our maturity, we must find to exalt our honored country”

Faustino Aguilar, speech to the National Language Institute of the Philippines, 1949

Advertisements